Invoering en handhaving Safety Culture Ladder

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) zijn overeengekomen hoe zij omgaan met de invoering en handhaving van Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). Vanaf 1 januari 2022 hanteren opdrachtgevers uit de GCVB de Safety Culture Ladder voor nieuwe aanbestedingen en contracten.

Invoering

Na eerder uitstel vanwege de coronacrisis wordt Veiligheid in Aanbestedingen vanaf 1 januari 2022 ingevoerd. “Er wordt al ruim 2 jaar intensief over ViA gecommuniceerd door de GCVB en haar ondertekenaars. Verder uitstel is naar ondernemers die zich tijdig hebben voorbereid niet uit te leggen”, aldus GCVB-voorzitter Koene Talsma. Opdrachtgevers uit de GCVB hanteren vanaf dat moment de Safety Culture Ladder in aanbestedingen en contracten als selectiecriterium, gunningscriterium of contracteis.
Contracteis: bij een contracteis mag certificering tot 90 dagen na gunning aangetoond worden.
Selectie- en gunningscriteria: bij selectie- en gunningscriteria wordt werk altijd aan een partij gegund die al aan de eisen voldoet. Alle ondertekenaars, dus ook de opdrachtgevers, zijn ook gecertificeerd of laten dat nog doen.

Handhaving

Voor alle ondertekenaars geldt dat duidelijke handhaving van belang is voor de veiligheids- en gezondheidscultuur en een level-playing-field. Dit kan voor een aannemer die niet (meer) aan de eisen voldoet leiden tot in gebreke stelling en in het uiterste geval ontbinding van het contract. Voor de private ondertekenaars geldt in beginsel hetzelfde, al ligt het stilleggen van het werk omdat één van de (soms vele) opdrachtnemers niet aan ViA voldoet, niet voor de hand. Ook hier geldt als uiterste consequentie ontbinding van het contract en vervanging door een andere wel gekwalificeerde opdrachtnemer. 

Document: Richtlijn invoering, handhaving en sancties ViA

Groepsinterviews bij Safety Culture Ladder