Safety Culture Ladder

Het aantal onveilige situaties terug te dringen

Over Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren.

Safety Culture Ladder bestaat niet uit een checklist met controlepunten, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toetst NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

Safety Culture ladder

Safety Culture Ladder en NCI Certificering

NCI Certificering is vanaf dag één betrokken geweest bij het opzetten van de Safety Culture Ladder en we zijn op dit moment zelfs marktleider! We voeren beoordelingen niet alleen uit in Nederland en Duitsland, maar ook diverse bedrijven in onder andere België, Portugal en Engeland.

Safety Culture Ladder is een hele andere manier van auditen dan bijvoorbeeld een VCA en ISO. Naast de verplichte opleidingen die een auditor volgens de norm dient te volgen heeft NCI Certificering haar eigen professionele opleidingstraject.

NCI Certificering staat volledig en met vol enthousiasme achter deze norm. Wij vinden het een aanwinst voor de markt en zijn ervan overtuigd dat het bijdraagt aan het vergroten van veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen organisaties. Het is onze missie deze norm voor iedere organisatie toepasbaar te maken. Daarom nemen wij deel aan het College van Deskundigen en wonen diverse harmonisaties en bijeenkomsten van het NEN (schemabeheerder) bij.

De vijf treden

De Safety Culture Ladder is gebaseerd op de cultuurladder volgens het model van Parker e.a. en bestaat uit vijf treden. Per trede wordt aangegeven aan welke bedrijfsaspecten uw bedrijf voldoet. Hoe hoger de trede, hoe bewuster uw organisatie omgaat met de veiligheids- en gezondheidsaspecten.

 • Trede 1 Pathologisch: We maken ons niet druk zolang we niet worden gesnapt.
 • Trede 2 Reactief: Veiligheid en gezondheid zijn belangrijk en we doen veel als ons iets overkomt.
 • Trede 3 Berekenend: We hebben het systeem op zijn plaats.
 • Trede 4 Proactief: We werken aan de problemen die we steeds nog vinden.
 • Trede 5 Vooruitstrevend: Veiligheid en gezondheid staan centraal en zijn volledig geïntegreerd in ons werk.

De zes bedrijfsaspecten

De trede waar uw bedrijf zich op bevindt, wordt bepaald door de bedrijfscultuur te bekijken vanuit deze zes bedrijfsaspecten:

 • Leiderschap & betrokkenheid
 • Beleid & strategie
 • Organisatie & opdrachtnemers
 • Werkplek & procedures
 • Afwijkende communicatie
 • Audits & statistieken

Elk bedrijfsaspect is weer onderverdeeld in een aantal bedrijfskarakteristieken. Op basis van de totaalbeoordeling wordt uw bedrijf gecertificeerd voor een bepaalde trede op de Safety Culture Ladder.

Producten Safety Culture Ladder

NCI Certificering beoordeelt de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheids- en gezondheidscultuur door middel van een audit zoals beschreven in hoofdstuk 6 (handboek Safety Culture Ladder). In alle drie de jaren wordt een volledige audit uitgevoerd. SCL Original kan beoordeeld worden op trede 2 t/m 5.
Jaar 1

 • Beoordelingsaudit
 • Certificaat 3 jaar geldig met trede vermelding
 • Mandagen volgens tabel
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel

Jaar 2

 • Beoordelingsaudit
 • Behoud certificaat met trede vermelding
 • Mandagen volgens tabel
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel

Jaar 3

 • Beoordelingsaudit
 • Behoud certificaat met trede vermelding
 • Mandagen volgens tabel
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel

NCI Certificering beoordeelt de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheids- en gezondheidscultuur door middel van een audit zoals beschreven in hoofdstuk 6 (handboek Safety Culture Ladder). In het eerste jaar vindt een volledige certificatieaudit plaats t.o.v. een 40% audit in jaar 2 en 3. SCL kan beoordeeld worden op trede 2 t/m 4.
Jaar 1

 • Beoordelingsaudit
 • Certificaat 3 jaar geldig met trede vermelding
 • Mandagen volgens tabel
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel

Jaar 2

 • Vervolgaudit
 • Behoud certificaat met trede vermelding
 • Mandagen volgens tabel 40%
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel

Jaar 3

 • Vervolgaudit
 • Behoud certificaat met trede vermelding
 • Mandagen volgens tabel 40%
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel

NCI Certificering beoordeelt de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheids- en gezondheidscultuur, de GAP-analyse en het actieplan. In het eerste jaar vindt een 40% audit plaats. In jaar 2 en 3 wordt het actieplan gecontroleerd. Toepasbaar op trede 2 en 3.
Jaar 1

 • Beoordelingsaudit 40%
 • Statement 3 jaar geldig met trede indicatie
 • Mandagen volgens tabel 40%
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel
 • Gebruik SAQ Extended verplicht

Jaar 2

 • Check op actieplan
 • Behoud statement met trede indicatie
 • 1.0 mandag
 • 1 auditor
 • Afdrachtkosten NEN t/m 25 medewerkers €51,00 | >26 medewerkers €103,00
 • Gebruik SAQ Extended verplicht

Jaar 3

 • Check op actieplan
 • Behoud statement met trede indicatie
 • 1.0 mandag
 • 1 auditor
 • Afdrachtkosten NEN t/m 25 medewerkers €51,00 | >26 medewerkers €103,00
 • Gebruik SAQ Extended verplicht

Approved Self Assessment is een toetsing en leidt tot een verklaring zonder tredevermelding of -indicatie. De auditor controleert slechts of de uitvoering in overeenstemming is met de afspraken. Het Approved Self Assessment bestaat uit een zelfevaluatie, een GAP-analyse en een actieplan. Deze toetsing vindt altijd plaats op trede 2.

Jaar 1

 • Assessment
 • Verklaring 3 jaar geldig zonder trede indicatie
 • 1 mandag
 • 1 auditor
 • Afdrachtkosten NEN t/m 25 medewerkers €51,00                                         >26 medewerkers  €103,00
 • Gebruik SAQ compact verplicht

Jaar 2

 • Check op actieplan
 • Behoud verklaring zonder trede indicatie
 • 0.5 mandag
 • 1 auditor
 • Afdrachtkosten NEN t/m 25 medewerkers €51,00 | >26 medewerkers €103,00
 • Gebruik SAQ Compact verplicht

Jaar 3

 • Check op actieplan
 • Behoud verklaring zonder trede indicatie
 • 0.5 mandag
 • 1 auditor
 • Afdrachtkosten NEN t/m 25 medewerkers €51,00 | >26 medewerkers €103,00
 • Gebruik SAQ Compact verplicht

Indien uw bedrijf wil ervaren wat een audit op Safety Culture Ladder inhoudt maar nog geen echte certificatie wil laten uitvoeren, bestaat de mogelijkheid om op beperkte schaal te ‘proeven’ of bepaalde bedrijfsaspecten aan de eisen voldoen en om ervaring op te doen met een audit op Safety Culture Ladder. De proefaudit is beperkt van omvang en leidt niet tot afgifte van een score, certificaat of statement.

Jaar 1

 • Proefaudit
 • Geen certificaat
 • Mandagen volgens tabel 40%
 • 2 auditoren
 • Geen afdrachtkosten

Safety Culture Ladder en opdrachtgevers

ProRail gaat voor een spoor zonder ongevallen. Leveranciers van ProRail worden daarom gestimuleerd om de Safety Culture Ladder toe te passen binnen hun eigen organisatie. De Safety Culture Ladder is al toegepast bij:

 • Spooraannemers en ingenieursbureaus
 • Werkplekbeveiligers en personeelstellers
 • Kabelaannemers en boorbedrijven

Erkenningsregeling ProRail
BranchedeeldatumTredeProduct
ViA – Bouw- en installatiesector / Niet-erkend werk1 januari 2022trede 2SCL
ViA – Bouw- en installatiesector / Niet-erkend werk1 juli 2026trede 3SCL
Ingenieursbureausbeslissing na de zomer
Begin 2017 heeft TenneT bekend gemaakt de Safety Culture Ladder mee te nemen als één van de criteria in het inkoopproces. Om de Safety Culture Ladder voor alle (potentiële) leveranciers toepasbaar te maken heeft TenneT in samenspraak met het NEN drie verschillende ‘TenneT pilot’ producten ontwikkeld. Vanaf 1 maart 2020 zijn deze producten officieel opgenomen als nieuwe producten binnen de Safety Culture Ladder waardoor de producten voor alle branches toepasbaar zijn. Wel heeft het NEN de producten een nieuwe naam gegeven namelijk:

 • SCL (gelijk gebleven)
 • SCL Light (voorheen SAQ+)
 • Approved Self Assessment (voorheen SAQ)

Waar u als (potentiële) leverancier van TenneT aan moet voldoen is afhankelijk van de hoeveelheid en de hoogte van risicovolle werkzaamheden. Mocht u vragen hebben over de inschaling dan verzoeken we u contact op te nemen met TenneT.

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) zijn er van overtuigd dat gezondheid en veiligheid in aanbestedingen leiden tot minder ongevallen op de bouwplaats. “Samen voor een veilige sector.” Om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken, hanteert GCVidB vanaf 2021 de Safety Culture Ladder bij aanbestedingen en contracten.

Vanaf 1 januari 2022 (was 1 januari 2021*) start de VIA ( Veiligheid in Aanbesteding) met het verplichten van minimaal trede 2 in aanbestedingen. Ook dienen vanaf deze datum de onderschrijvers van de GVCidB gecertificeerd te zijn. Vanaf 1 januari 2024 (was 1 januari 2022*) wordt minimaal trede 3 verlangd.

Aan welk product (SCL, SCL Light, Approved Self Assessment) uw bedrijf dient te voldoen is afhankelijk van het risicoprofiel zoals beschreven in de afbeelding hiernaast. Wanneer u twijfelt over de inschaling vragen wij u contact op te nemen met uw opdrachtgever.

* Vanwege de coronacrisis heeft de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) de beoogde invoeringsdatum van Veiligheid in Aanbesteding (ViA) met 1 jaar uitgesteld.

Veelgestelde vragen over Safety Culture Ladder

Hier vindt u het antwoord op de meestgestelde vragen omtrent Safety Culture Ladder. Andere vragen en antwoorden vindt u hier.
 • Wat is Safety Culture Ladder?

  Safety Culture Ladder is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen.

 • Hoe ziet een audit eruit?

  Safety Culture Ladder wordt beoordeeld op basis van gesprekken met medewerkers uit alle lagen van uw organisatie. Ook worden er projecten bezocht en rondgangen uitgevoerd.

 • Voor wie is Safety Culture Ladder?

  Safety Culture Ladder is ontwikkeld voor alle typen organisaties met minimaal 5 werkzame personen. Heeft uw organisatie minder dan 5 werknemers of is de contractwaarde lager dan €100.000? Dan is Safety Culture Ladder geen verplichting en bent u vrijgesteld.

 • Hoe wordt de hoogte van de trede beoordeeld?

  Bij het beoordelen van Safety Culture Ladder wordt per trede beoordeeld hoe uw bedrijf scoort. Daarbij wordt gekeken vanuit achttien bedrijfskarakteristieken resulterend in zes bedrijfsaspecten. Ieder bedrijfsaspect heeft zijn eigen weging. Die weging is doorvertaald in het maximaal te behalen aantal punten per criterium. Er wordt gescoord per criterium op basis van het certificatieschema van Safety Culture Ladder. Op basis van de score per criterium wordt een score bepaald per bedrijfsaspect. Op basis van de totaalbeoordeling wordt uw bedrijf gecertificeerd voor een bepaalde trede op de ladder.

 • Wanneer voldoet uw bedrijf aan de eisen van een bepaalde trede?

  Uw bedrijf behaalt het certificaat op een bepaalde treden indien:

  Uw organisatie voldoet aan de eisen per bedrijfsaspect van de desbetreffende trede.

  De som van de scores van alle bedrijfsaspecten voldoet aan de minimumeis behorend bij de trede.

  Voor zowel de minimumeis per bedrijfsaspect als de minimumeis voor het gemiddelde per trede geldt een progressieve benadering:

 • Welke producten zijn er?

  SCL Original

  NCI Certificering beoordeelt de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheids- en gezondheidscultuur door middel van een audit zoals beschreven in hoofdstuk 6 (handboek Safety Culture Ladder). In alle drie de jaren wordt een volledige audit uitgevoerd. SCL Original kan beoordeeld worden op trede 2 t/m 5.

  Geldigheid certificaat: 3 jaar, mits in jaar 2 en 3 dezelfde trede wordt behaald. Indien dezelfde trede niet wordt behaald, is het afgegeven certificaat niet meer geldig. Als uit de auditresultaten blijkt dat een lagere trede wel haalbaar is, kan een nieuw certificaat op de lagere trede worden afgegeven.

  Ook kan in jaar 2 of 3 een tredeverhoging of scope-uitbreiding worden aangevraagd. In dat geval wordt er een nieuw certificaat afgegeven met een nieuwe geldigheid van 3 jaar.

  SCL

  NCI Certificering beoordeelt de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheids- en gezondheidscultuur door middel van een audit zoals beschreven in hoofdstuk 6 (handboek Safety Culture Ladder). In het eerste jaar vindt een volledige certificatieaudit plaats t.o.v. een 40% audit in jaar 2 en 3. SCL kan beoordeeld worden op trede 2 t/m 4.

  Geldigheid certificaat: 3 jaar, mits in jaar 2 en 3 dezelfde trede wordt behaald. Indien dezelfde trede niet wordt behaald, is het afgegeven certificaat niet meer geldig. Als uit de auditresultaten blijkt dat een lagere trede wel haalbaar is, kan een nieuw certificaat op de lagere trede worden afgegeven.

  Ook kan in jaar 2 of 3 een tredeverhoging of scope-uitbreiding worden aangevraagd. In dat geval wordt er een nieuw certificaat afgegeven met een nieuwe geldigheid van 3 jaar.

  SCL Light

  NCI Certificering beoordeelt de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheids- en gezondheidscultuur, de GAP-analyse en het actieplan. In het eerste jaar vindt een 40% audit plaats. In jaar 2 en 3 wordt het actieplan gecontroleerd. Toepasbaar op trede 2 en 3.

  Geldigheid: 3 jaar, statement met trede-indicatie i.p.v. certificaat met behaalde trede.

  Approved Self Assessment

  Approved Self Assessment is een toetsing en leidt tot een verklaring zonder tredevermelding of -indicatie. De auditor controleert slechts of de uitvoering in overeenstemming is met de afspraken. Het Approved Self Assessment bestaat uit een zelfevaluatie, een GAP-analyse en een actieplan. Deze toetsing vindt altijd plaats op trede 2.

  Geldigheid: 3 jaar, mits in jaar 2 en 3 een controle op het actieplan plaatsvindt.

 • Waar moet een GAP-analyse aan voldoen?

  Een GAP-analyse is een methode om een vergelijking te maken tussen een bestaande en een gewenste situatie. In dit geval worden de uitkomsten van de SAQ Extended vergeleken met de trede die de organisatie beoogt te behalen.

  Uw bedrijf stelt in jaar 1 en 4 (certificatie en hercertificatie) een GAP-analyse op. Deze wordt beoordeeld door NCI Certificering en is bepalend voor het uitgeven van een SCL Light statement of Approved Self Assessment verklaring.

  De GAP-analyse bevat minimaal de volgende informatie:

  • De datum/periode waarin de SAQ Extended is uitgevoerd.
  • Een overzicht per bedrijfsaspect en karakteristiek van de behaalde score.
  • De identificatie van bedrijfskarakteristieken die onder het gewenste niveau scoren.
  • Per geïdentificeerde bedrijfskarakteristiek een analyse van bestaande versus gewenste situatie.
  • Een overzicht van benodigde maatregelen om te komen van bestaande naar gewenste situatie. NCI Certificering beoordeelt of er maatregelen zijn geformuleerd die aansluiten op de ‘gaps’. Hierbij wordt wel beoordeeld of de maatregelen specifiek en meetbaar zijn geformuleerd en of ze samenhangen met de geïdentificeerde ‘gaps’, maar NCI Certificering beoordeelt ze niet inhoudelijk op effectiviteit.

 • Welke stappen doorloopt uw bedrijf vóór de audit?

  Hier leest u welke stappen u neemt voor SCL Original, SCL, SCL Light of Approved Self Assessment.

 • Wat is de toegevoegde waarde van een proefaudit?

  Indien uw bedrijf wil ervaren wat een audit op Safety Culture Ladder inhoudt maar nog geen echte certificatie wil laten uitvoeren, bestaat de mogelijkheid om op beperkte schaal te ‘proeven’ of bepaalde bedrijfsaspecten aan de eisen voldoen en om ervaring op te doen met een audit op Safety Culture Ladder. De proefaudit is beperkt van omvang en leidt niet tot afgifte van een score, certificaat of statement. De omvang is bepaald op 40% van een volledige certificatieaudit met een minimum van anderhalve mandag per auditor (in totaal drie mandagen). Minimaal worden directie, management en uitvoerenden beoordeeld en wordt een project bezocht. De proefaudit vindt standaard plaats op trede 3. Er mag door NCI Certificering geen uitspraak worden gedaan over het wel of niet behalen van een trede.

 • Op welke trede kan mijn bedrijf gecertificeerd worden?

  Niet alle producten zijn op alle treden van Safety Culture Ladder toepasbaar. SCL Light en Approved Self Assessment zijn opstapproducten en worden enkel op de lagere treden geaudit.

  • SCL Original: toepasbaar voor alle treden.
  • SCL: toepasbaar t/m trede 4.
  • SCL Light: toepasbaar t/m trede 3.
  • Approved Self Assessment: er wordt geen trede-indicatie afgegeven.

 • Waarom zijn er tredebeperkingen per product?

  Safety Culture Ladder vloeit voort uit de zogenaamde ‘TenneT pilot’. NEN heeft besloten de producten uit deze pilot te halen en beschikbaar te stellen voor iedereen. Onder andere beschikbare tijd en complexiteit bij een audit, impact op externen en de toevoeging van opstapproducten hebben geleid tot een tredebeperking bij de producten.

 • Welk product is voor uw bedrijf van toepassing?

  Dit hangt af van uw opdrachtgever(s). Zij kunnen aangeven welk product en welke trede wenselijk is. In de meeste gevallen is het afhankelijk van de contractwaarde en de hoeveelheid van risicovolle werkzaamheden.

 • Hoe lang is het Safety Culture Ladder certificaat/statement/verklaring geldig?

  Een Safety Culture Ladder certificaat, statement of verklaring is 3 jaar geldig, mits er ieder jaar een opvolgingsaudit plaatsvindt. Wil uw bedrijf stijgen op de ladder, dan dient er een nieuwe beoordeling aangevraagd te worden. Dit kan niet eerder dan een halfjaar na het verkrijgen van het certificaat. Een verklaring afgegeven bij het product Approved Self Assessment heeft ook een geldigheid van 3 jaar.

 • Wat als uw bedrijf een trede niet heeft behaald?

  • Het volgende jaar wordt het actieplan gecheckt op trede 2 en behoudt uw bedrijf het statement op trede 2.
  • In het geval van SCL Light kan minstens een half jaar na ontvangst van het statement op trede 2, de audit nogmaals op trede 3 beoordeeld worden. Behaalt u trede 3, dan ontvangt u een nieuw statement op die trede.
  • U kunt een nieuwe beoordeling aanvragen, door hetzelfde auditteam. Er wordt dan enkel gekeken naar de ‘meetfout’.

 • Zijn we als organisatie vrij een nieuwe beoordeling aan te vragen bij een beoogde stijging?

  Bij veronderstelde stijging op de ladder is uw bedrijf vrij om een nieuwe ladderbeoordeling aan te vragen bij NCI Certificering. Dit kan niet eerder dan een halfjaar na het verkrijgen van het certificaat. Indien uw bedrijf niet (meer) aan de eisen voldoet, kan uw bedrijf binnen een termijn van 13 weken een extra audit houden om aan te tonen dat de eerste audit een meetfout bevat en dat voldaan wordt aan de eis. De review vindt dan specifiek plaats op de vermeende ‘fout’ beoordeelde bedrijfsaspecten. NCI Certificering stelt hiervoor een auditplan op. Indien ook de tweede meting aantoont dat uw bedrijf niet (meer) voldoet aan de eisen verliest uw bedrijf zijn certificaat op trede N en wordt – op basis van het advies van NCI Certificering – gecertificeerd voor een lagere trede. Het is niet toegestaan om binnen de termijn van 13 weken te veranderen van certificerende instelling of auditoren. Daarna mag uw bedrijf wisselen mits vooraf kenbaar gemaakt bij NEN.

 • Kunnen we tussentijds overstappen naar een andere trede?

  In jaar 2 of 3 is een tredeverhoging of scope-uitbereiding mogelijk.

  SCL Original

  In het desbetreffende jaar wordt een nieuw certificaat afgegeven met een nieuwe geldigheid van 3 jaar.

  SCL

  In het desbetreffende jaar wordt een volledige-audit uitgevoerd en een nieuw certificaat afgegeven met een nieuwe geldigheid van 3 jaar.

  SCL Light

  In het desbetreffende jaar wordt opnieuw een 40% audit uitgevoerd en een nieuw statement afgegeven met een nieuwe geldigheid van 3 jaar.

  Approved Self Assessment

  Een trede verhoging is niet mogelijk omdat deze audit altijd al op een indicatieve trede 2 plaatsvindt.

 • Kunnen we tussentijds overstappen van een SCL Light statement naar een SCL certificaat?

  Dat kan. Een aanvullende audit van 60% volstaat in dat geval, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De aanvullende 60% audit vindt plaats binnen 3 maanden na de initiële SCL Light audit van 40% .
  • Er zijn bij de organisatie geen belangrijke scopewijziging of organisatorische aanpassingen.
  • Er is geen sprake van een trede verhoging.

MEER INFORMATIE VIA ONS VRAGENUURTJE OF DE SEMINARS?

Erkende LCI

NCI Certificering heeft een licentieovereenkomst met het NEN afgesloten, waardoor wij bevoegd zijn de Safety Culture Ladder te beoordelen. Hierdoor bent u verzekerd dat NCI Certificering voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld door de schemabeheerder (NEN).

Kosten
De kosten voor een Safety Culture Ladder certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

Documenten
Wilt u zich inlezen in de Safety Culture Ladder, dan vindt u hieronder een aantal handige documenten:

Normen

VCA
VCU
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
Keurmerken Beveiliging
MVO-Wijzer
WPB & PS
CO₂-Prestatieladder

VCA Certificaat

VGM Checklist Aannemers
Veiligheidsbeheersysteem
Voor risicovolle werkzaamheden

VCU Certificaat

VG Checklist Uitzendbureaus
Processen beheren
Processen optimaliseren

ISO 9001 Certificaat

Kwaliteitsmanagementsysteem
Krijg inzicht en beheers uw bedrijfsprocessen
Internationaal erkend

ISO 14001 Certificaat

Milieumanagementsysteem
Ontwikkel en borg een passend milieubeleid
Internationaal erkend

ISO 45001 Certificaat

Arbomanagementsysteem
Verminder of voorkom gevaren en risico’s
Internationaal erkend

ISO 27001 Certificaat

Managementsysteem voor informatiebeveiliging
Beveiligen van (digitale) informatie
Internationaal erkend

Keurmerken Beveiliging Certificaat

Voor beveiligingsorganisaties
Maakt het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar
Ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche

MVO-Wijzer Certificaat

Implementeren en toetsen van MVO-activiteiten
MVO-Evaluatie | MVO-Certificaat
Gericht op het MKB

WPB & PS Certificaat

Veiligheid en gezondheid rondom het spoor
Specifiek voor de railsector
NCI Certificering is marktleider

CO₂-Prestatieladder Certificaat

Managementsysteem
Reduceren van CO₂-uitstoot
Besparen van energie en kosten