Harmonisatieoverleg CO2-Prestatieladder

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) heeft na het harmonisatieoverleg CO2-prestatieladder het harmonisatiebesluit over het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in de luchtvaart herzien. Wij delen deze wijzigingen graag met u.

 

Voor wie zijn deze wijzigingen relevant?

Dit harmonisatiebesluit is relevant voor certificaathouders die deelnemen aan hernieuwbare brandstoffen programma’s waarmee zij hun vliegemissies reduceren.

 

Wat wordt er gewijzigd?

De twee belangrijkste aanpassingen ten opzichte van het eerdere harmonisatiebesluit (uit 2021) zijn als volgt:

  • Het is niet meer toegestaan om de versterkte broeikaseffecten van emissies op grote hoogte te reduceren met hernieuwbare brandstoffen. Voor deze effecten maakt het immers niet uit of deze emissies veroorzaakt worden met fossiele of hernieuwbare brandstoffen. Het gevolg van deze wijziging is dat de emissiereductie significant lager kan uitvallen;
  • De tweede wijziging betreft een aanpassing in de rekenmethode. Die luidt dat nu gerekend dient te worden met een emissiefactor per liter hernieuwbare brandstof, in plaats van met een procentuele reductie. Deze verbetering is mogelijk omdat vanaf januari 2023 voor het eerst een factor per liter gepubliceerd wordt op co2emissiefactoren.nl.

 

Overgangstermijn

Dit besluit heeft als ingang 1 maart 2023 en is dus vanaf heden normatief. Er geldt een overgangstermijn van 6 maanden. Het betreft hier een methodewijziging, dus is het noodzakelijk dat certificaathouders het referentiejaar opnieuw berekenen.

CO2-Prestatieladder