Groepsinterviews bij Safety Culture Ladder audits toegestaan

NEN heeft besloten dat het toegestaan is om groepsinterviews te houden bij Safety Culture Ladder audits, mits er sprake is van een auditteam. Uit bijwoningen is gebleken dat zowel certificerende instellingen als gecertificeerde organisaties deze methode een goede aanvulling vonden. Bij het houden van groepsinterviews gelden de volgende voorwaarden:

  • De kwaliteit van de groepsinterviews moet tenminste gelijk zijn aan de kwaliteit van individuele interviews;
  • Groepsinterviews moeten een aanvulling zijn op de individuele interviews, groepsinterviews mogen niet dienen als vervanging van de individuele interviews;
  • Groepsinterviews hebben geen invloed op de totale audittijd besteding;
  • In het auditrapport moeten de namen zijn vermeld van alle deelnemers aan een groepsinterview;
  • De groep te interviewen personen mag uit maximaal 10 personen bestaan;
  • De auditoren moeten bij de groepsinterviews zorgen dat alle aanwezigen bij het interview worden betrokken, ook dient iedereen zijn/haar mening te kunnen uiten;
  • Een leidinggevende moet aanwezig zijn bij een groepsinterview ter beoordeling van het auditteam.
Groepsinterviews
Groepsinterviews bij Safety Culture Ladder